Hình ảnh danhsachvang

Điều khoản dịch vụ

CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

Đây là trang web của Danh Sách Vàng. Bạn sử dụng Trang web này và bất kỳ trang web nào khác do topAZ Media, cùng với tất cả các máy chủ được liên kết ("Máy chủ") và tất cả các chức năng trên hoặc trong hoặc có sẵn từ Trang web này hoặc bất kỳ Trang web thuộc bản quyền sở hữu và phát triển bởi topAZ Media khác phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sau ("Điều khoản và Điều kiện") và bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác có trên, trong hoặc có sẵn thông qua trang web Danh Sách Vàng. Báo cáo thống kê của Danh Sách Vàng được lập cho mục đích và tuân theo luật hiện hành của nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

NỘI DUNG

Bản quyền đối với tài liệu có trên, trong hoặc có sẵn thông qua Trang web này hoặc bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ nào khác thuộc sở hữu của Danh Sách Vàng không bao gồm Nội dung (như được định nghĩa trong đoạn 3) nhưng bao gồm tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, âm nhạc, âm thanh, ảnh, đồ họa, tin nhắn video hoặc các tài liệu khác cũng như việc lựa chọn và sắp xếp chúng, cũng như tất cả mã nguồn, phần tổng hợp phần mềm và tài liệu khác (“Tài liệu”) được sở hữu hoặc cấp phép cho Danh Sách Vàng hoặc các sản phẩm nền tảng khác thuộc topAZ Media. Tất cả các quyền được bảo lưu. Bạn không có bất kỳ quyền, lợi ích hoặc quyền sở hữu nào trong hoặc đối với Tài liệu trừ khi có quy định rõ ràng khác. Các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và biểu tượng (“Nhãn hiệu Thương mại”) có trên hoặc trong Trang web này hoặc bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ Tương lai nào khác đã được đăng ký và được sở hữu hoặc cấp phép cho Danh Sách Vàng hoặc các sản phẩm nền tảng khác thuộc topAZ Media. Như đã nêu rõ ràng, bạn không có quyền sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, thay đổi, sao chép, xuất bản, hiển thị, phân phối, lưu trữ, truyền tải, khai thác thương mại hoặc phổ biến Nhãn hiệu mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Danh Sách Vàng hoặc nhóm có liên quan công ty. Bạn chỉ được phép in hoặc tải xuống các đoạn trích của Tài liệu cho mục đích sử dụng cá nhân của mình với điều kiện là mỗi bản sao đều có thông báo rằng Tài liệu được sở hữu hoặc cấp phép cho Danh Sách Vàng hoặc các sản phẩm nền tảng khác thuộc topAZ Media. Không có Tài liệu nào có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc công cộng nào. Lưu như đã nêu rõ ràng hoặc khi cần thiết để xem, in hoặc tải xuống các trích đoạn của Tài liệu để sử dụng cá nhân, không một Tài liệu nào có thể được sao chép, chỉnh sửa, thay đổi, sao chép, xuất bản, hiển thị, phân phối, lưu trữ, truyền, khai thác thương mại hoặc phổ biến trong bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Danh Sách Vàng hoặc các sản phẩm nền tảng khác thuộc topAZ Media.

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ TẢI XUỐNG CỦA BÊN THỨ BA

Trang web này và các Trang web hoặc Máy chủ khác trong tương lai có thể giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba (“Sản phẩm và Dịch vụ”) hoặc chứa các liên kết đến các trang web do bên thứ ba điều hành (“Trang web của bên thứ ba”). Tương lai không có bất kỳ ảnh hưởng hoặc quyền kiểm soát nào đối với bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ nào như vậy hoặc bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào. Trừ khi có quy định khác, Danh Sách Vàng không chịu trách nhiệm và không xác nhận bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ nào hoặc bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào cũng như tính khả dụng hoặc nội dung của nó. Danh Sách Vàng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thỏa thuận hoặc hiểu biết nào mà bạn ký kết với bên thứ ba thông qua Trang web của bên thứ ba và/hoặc liên quan đến bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ nào. Mặc dù Danh Sách Vàng nhằm mục đích cung cấp các bài xã luận không thiên vị nhưng chúng tôi muốn tiết lộ rằng (i) chúng tôi thỉnh thoảng nhận được các sản phẩm miễn phí từ các nhà tiếp thị mà đôi khi chúng tôi xem xét hoặc thảo luận trong các bài xã luận của mình và (ii) chúng tôi có thể chạy quảng cáo trên các trang web của mình liên quan đến một số sản phẩm hoặc công ty đó bán chúng (và các sản phẩm khác được bán bởi các công ty đó) mà đôi khi chúng tôi nhận được tiền bồi thường và (iii) chúng tôi có thể bán những sản phẩm này trong các cửa hàng của mình và (iv) chúng tôi có thể sử dụng các liên kết liên kết đến các sản phẩm và dịch vụ mà đôi khi chúng tôi nhận bồi thường. Tương lai là người tham gia một số chương trình quảng cáo liên kết. Ví dụ: chúng tôi tham gia Chương trình liên kết của Amazon Services LLC, một chương trình quảng cáo liên kết được thiết kế để cung cấp phương tiện cho các trang web kiếm phí quảng cáo bằng cách quảng cáo và liên kết với Amazon.com.

TẢI XUỐNG

Bạn thừa nhận và đồng ý liên quan đến bất kỳ nội dung tải xuống nào được truy cập trên hoặc thông qua Trang web Tương lai (“Tải xuống”) rằng (i) bạn có quyền cấp phép đối với Nội dung tải xuống đó, bạn không sở hữu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với Nội dung tải xuống đó và việc sử dụng Tải xuống như vậy có thể tuân theo thỏa thuận cấp phép người dùng cuối hiện hành; (ii) bạn không được phép sửa đổi, sao chép, khai thác thương mại, bán lại hoặc sử dụng Tải xuống dưới bất kỳ hình thức nào trái với luật hoặc quy định hiện hành. Chúng tôi chú ý đến phần 7 của các Điều khoản và Điều kiện này. Bạn nên đọc kỹ phần này trước khi bắt đầu bất kỳ Tải xuống nào.

ỨNG XỬ THÀNH VIÊN

Bạn đồng ý rằng khi sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ Tương lai nào khác, bạn sẽ không: (a) Tải lên, đăng hoặc truyền tải Nội dung vi phạm các quyền (bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ) của bên thứ ba hoặc của bên thứ ba. bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, tranh luận, kích động, hận thù, xúc phạm (dù liên quan đến giới tính, chủng tộc, tôn giáo hay cách khác) quấy rối, phỉ báng, thô tục, tục tĩu, khiếm nhã, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc chứa bất kỳ nội dung bất hợp pháp nào; (b) Thu thập Nội dung hoặc địa chỉ IP hoặc tải lên, đăng hoặc truyền tải bất kỳ Nội dung nào chứa vi-rút phần mềm hoặc bất kỳ tệp hoặc chương trình nào khác có thể làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của Trang web này hoặc bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ Tương lai nào khác hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối tới Trang web này hoặc bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ Tương lai nào khác hoặc máy tính của người khác, hoặc có chứa bất kỳ thư dây chuyền, sơ đồ bán kim tự tháp, thư gửi hàng loạt, thư rác hoặc tương tự; hoặc (c) Tải lên, đăng hoặc truyền bất kỳ Nội dung nào cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc kinh doanh nào bao gồm (không giới hạn) bất kỳ Nội dung nào chứa bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại nào; hoặc (d) Hạn chế hoặc bằng bất kỳ cách nào ngăn cản bất kỳ người nào sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ Tương lai nào khác; (e) Tải lên, đăng hoặc truyền bất kỳ Nội dung nào không cần thiết và/hoặc lặp đi lặp lại, bao gồm mọi Nội dung lặp lại mà bạn hoặc khách truy cập khác đã tải lên, đăng hoặc truyền trước đó, trừ khi thực sự cần thiết; hoặc (f) Tải lên, đăng hoặc truyền tải bất kỳ Nội dung nào đến một phần của Trang web này hoặc bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ Tương lai nào khác không liên quan đến chủ đề hoặc Nội dung; hoặc (g) Tải lên, đăng hoặc truyền bất kỳ Nội dung nào tới Trang web này hoặc bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ nào trong Tương lai bằng địa chỉ email được cung cấp bởi dịch vụ tài khoản miễn phí như hotmail; hoặc (h) Đăng ký làm thành viên của Trang web này hoặc diễn đàn được cung cấp thông qua Trang web này hoặc bất kỳ Trang web Tương lai nào, hoặc để nhận bất kỳ bản tin hoặc dịch vụ nào khác dưới nhiều tên người dùng và/hoặc số tài khoản người dùng mà không có sự đồng ý của Trang web biên tập viên hoặc người điều hành diễn đàn; hoặc (i) Sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ Tương lai nào khác theo cách không phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện này và/hoặc bất kỳ luật và quy định có liên quan nào có hiệu lực theo thời gian; hoặc (j) Vi phạm các điều khoản của bất kỳ lệnh đình chỉ hoặc cấm hoặc tìm kiếm quyền truy cập thay thế. Bạn thừa nhận rằng bạn tự chịu trách nhiệm duy trì mật khẩu an toàn cho mục đích truy cập vào các phần thành viên của Trang web này hoặc bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ Tương lai nào khác. Bạn đồng ý bồi thường đầy đủ cho Danh Sách Vàng và các công ty thuộc tập đoàn của nó và theo yêu cầu đối với mọi tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc phí tổn mà họ phải chịu hoặc gánh chịu trực tiếp hoặc gián tiếp do bạn sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ nào khác của Danh Sách Vàng. hơn là phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện này.​

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ TRONG TƯƠNG LAI

Nếu bạn cung cấp thông tin cho Danh Sách Vàng trên hoặc thông qua Trang web này hoặc bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ nào khác của Danh Sách Vàng, Danh Sách Vàng sẽ sử dụng thông tin đó theo các điều khoản trong chính sách bảo mật của mình. Chính sách bảo mật đó là một phần của các Điều khoản và Điều kiện này và bằng cách sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ Tương lai nào khác, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn đã đọc và chấp nhận các điều khoản của chính sách bảo mật đó.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI / TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Trang web này, bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ Tương lai nào khác và các cơ sở của họ, Trang web của bên thứ ba, liên kết đến Trang web của bên thứ ba và mọi Tài liệu và Nội dung đều được cung cấp trên cơ sở 'cơ sở' và 'nếu có' và việc sử dụng là rủi ro của riêng bạn. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép: (a) Danh Sách Vàng từ chối mọi trách nhiệm pháp lý, cho dù phát sinh trong hợp đồng, ngoài hợp đồng (bao gồm cả sơ suất) hoặc liên quan đến Trang web này, bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ Tương lai nào khác, Trang web của Bên thứ ba, liên kết đến Bên thứ ba Trang web, Tài liệu và Nội dung; và (b) tất cả các bảo đảm, điều khoản và điều kiện ngụ ý liên quan đến Trang web này, bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ Tương lai nào khác, Trang web của Bên thứ ba, liên kết đến Trang web, Tài liệu và Nội dung của Bên thứ ba (cho dù được ngụ ý theo quy chế, luật chung hay cách khác), bao gồm ( không giới hạn) bất kỳ bảo hành, điều khoản hoặc điều kiện nào về tính chính xác, đầy đủ, chất lượng thỏa đáng, hiệu suất, khả năng bán được, tính phù hợp cho mục đích hoặc bất kỳ mục đích đặc biệt nào, không vi phạm và quyền sở hữu, như giữa Danh Sách Vàng và bạn, đều bị loại trừ. Danh Sách Vàng không tuyên bố hay bảo đảm rằng Trang web này, bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ nào khác của Tương lai và/hoặc bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào sẽ liên tục, không bị gián đoạn, an toàn hoặc không có lỗi. Tương lai sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, theo hợp đồng, sai lầm cá nhân (bao gồm, nhưng không giới hạn, sơ suất), theo quy định hoặc theo cách khác, là kết quả của hoặc liên quan đến Trang web này, bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ nào khác của Tương lai, bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào, liên kết đến Thứ ba Trang web của các bên, Tài liệu, Nội dung, Nội dung tải xuống hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web này hoặc bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ hoặc Máy chủ nào khác của Tương lai hoặc Trang web của bên thứ ba, cho dù là của Tương lai hay bên đại diện của Tương lai, đối với bất kỳ: (a) tổn thất kinh tế (bao gồm , không giới hạn, mất doanh thu, lợi nhuận, hợp đồng, kinh doanh hoặc khoản tiết kiệm dự kiến); hoặc (b) mất uy tín hoặc danh tiếng; hoặc (c) tổn thất đặc biệt hoặc gián tiếp hoặc do hậu quả. Nếu Danh Sách Vàng chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp với bạn liên quan đến Trang web này, bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ nào khác của Danh Sách Vàng, bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào, liên kết đến Trang web của bên thứ ba, Tài liệu, Nội dung, Tải xuống hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web này hoặc bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ Tương lai nào khác hoặc Trang web của bên thứ ba, trách nhiệm pháp lý đó (dù phát sinh như thế nào) sẽ được giới hạn ở số tiền bạn đã trả để xem xét việc cấp cho bạn tư cách thành viên của Trang web này hoặc bất kỳ trong tương lai nào. trang web tương lai khác. Không có nội dung nào trong các Điều khoản và Điều kiện này được hiểu là loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của Danh Sách Vàng hoặc các công ty thuộc tập đoàn của Danh Sách Vàng đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của Danh Sách Vàng hoặc đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác mà luật pháp Anh không thể loại trừ. Trang web này được kiểm soát và vận hành bởi Danh Sách Vàng plc từ các văn phòng tại Vương quốc Anh. Danh Sách Vàng không tuyên bố rằng tài liệu có trên Trang web này là phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm khác. Những người chọn truy cập Trang web này hoặc bất kỳ Trang web Tương lai nào từ các địa điểm khác đều chủ động làm như vậy và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng. Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn đối với các quyền theo luật hiện hành của người tiêu dùng, vì vậy các loại trừ và giới hạn trong phần 7 này có thể không áp dụng toàn bộ hoặc một phần cho bạn. TẢI XUỐNG: ​Không giới hạn những điều đã nói ở trên, bạn đồng ý rõ ràng rằng Danh Sách Vàng, các cán bộ, công ty con, nhân viên và/hoặc chi nhánh của Danh Sách Vàng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hiệu suất của bất kỳ sản phẩm phần mềm nào bạn mua và/hoặc tải xuống thông qua hoặc qua liên kết từ, các Trang web Tương lai (“Tải xuống”). Bạn xác nhận và đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng bất kỳ Tải xuống nào là do bạn tự chịu rủi ro và toàn bộ rủi ro liên quan đến chất lượng, hiệu suất, độ chính xác và nỗ lực thỏa đáng là do bạn. Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, Nội dung tải xuống được cung cấp “Nguyên trạng” và không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, và Danh Sách Vàng và các công ty thuộc tập đoàn của họ từ chối mọi bảo đảm và điều kiện đối với Nội dung tải xuống, rõ ràng, ngụ ý hoặc theo luật định, bao gồm ( không giới hạn) các bảo đảm ngụ ý và/hoặc các điều kiện về khả năng bán được, chất lượng thỏa đáng, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, độ chính xác, sự yên tĩnh và không vi phạm các quyền của bên thứ ba. Tương lai không đảm bảo chống lại sự can thiệp vào việc bạn thưởng thức Tải xuống, rằng các chức năng có trong Tải xuống sẽ liên tục, không bị gián đoạn, an toàn, không có vi-rút hoặc không có lỗi hoặc các lỗi trong Tải xuống sẽ được sửa chữa. Nếu quá trình Tải xuống bị lỗi, bạn phải chịu toàn bộ chi phí cho tất cả các dịch vụ, sửa chữa hoặc chỉnh sửa cần thiết.

KHÔNG CÓ KHUYẾN NGHỊ HAY MỜI ĐẦU TƯ

Không có thông tin nào trên Trang web này cấu thành hoặc sẽ được coi là cấu thành lời mời hoặc khuyến nghị đầu tư hoặc giao dịch cổ phiếu hoặc chứng khoán khác trong Danh Sách Vàng plc và thông tin trong tài liệu này không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ chứng khoán như vậy. Nếu bạn đang xem xét một khoản đầu tư, bạn nên thực hiện đánh giá độc lập của riêng mình và nhận lời khuyên chuyên nghiệp độc lập phù hợp.

HẠN CHẾ TIẾP CẬN

Tương lai có toàn quyền quyết định từ chối bạn truy cập vào Trang web này hoặc bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ nào khác của Tương lai, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, mà không cần thông báo và vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn, nếu bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản 5 (Thành viên Hành vi) hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của các Điều khoản và Điều kiện này. Cụ thể, Tương lai có thể từ chối bạn truy cập Trang web này hoặc bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ nào khác của Tương lai nếu Tương lai thực hiện quyền khóa bất kỳ chủ đề thảo luận nào để ngăn chặn thảo luận thêm, sau khi bạn gửi Nội dung liên quan đến chủ đề đó.

TỔNG KẾT

Các Điều khoản và Điều kiện này (được sửa đổi theo thời gian) cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Tương lai liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ nào khác của Tương lai và thay thế mọi thỏa thuận, thỏa thuận, cam kết hoặc đề xuất trước đó, bằng văn bản hoặc bằng miệng giữa bạn và Tương lai liên quan đến những vấn đề như vậy. Tương lai có quyền cập nhật các Điều khoản và Điều kiện này theo thời gian. Nếu đúng như vậy, phiên bản cập nhật sẽ có hiệu lực ngay khi được tải lên Trang web này. Không có biến thể nào khác đối với các Điều khoản và Điều kiện này sẽ có hiệu lực trừ khi được lập thành văn bản và được ký bởi một đại diện được ủy quyền thay mặt cho Tương lai. Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Anh và bạn đồng ý, vì lợi ích của Tương lai, để đệ trình lên thẩm quyền độc quyền của Tòa án Anh. Nếu bất kỳ (các) điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này bị tòa án có thẩm quyền cho là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì (các) điều khoản đó sẽ được hiểu, càng gần càng tốt, để phản ánh ý định của các bên và tất cả các bên khác. các điều khoản sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Việc Danh Sách Vàng không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc quy định đó trừ khi được Danh Sách Vàng thừa nhận và đồng ý bằng văn bản. Trừ khi có quy định rõ ràng khác, không có nội dung nào trong Điều khoản và Điều kiện sẽ tạo ra bất kỳ quyền nào hoặc bất kỳ lợi ích nào khác cho dù theo Đạo luật Hợp đồng (Quyền của bên thứ ba) năm 1999 hay theo cách khác có lợi cho bất kỳ người nào khác ngoài bạn, Danh Sách Vàng và nhóm công ty của Danh Sách Vàng.

Liên hệ với chúng tôi

Gửi email của bạn để chúng tôi có thể hỗ trợ
Hình ảnh danhsachvang
THÔNG TIN HƯỚNG DẪN
Thông tin liên hệ
093 7671 789
info@danhsachvang.vn
32 Đường số 2, Phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Hình ảnh danhsachvangHình ảnh danhsachvang
© 2023 All rights reserved – Hình ảnh DMCA.com Protection Status

Xây dựng & phát triển bởi: CÔNG TY TNHH TOPAZ MEDIA

Ghi rõ nguồn "danhsachvang.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.